පාඨකයින් යොමු කරන පැනයන් සඳහා පිළිතුරු-2

ප‍්‍රශ්නය: සජ්දතුෂ් ෂුක්ර් කළ යුත්තේ කෙසේ ද? එහි කුමක් පාරායනය කළ යුතු ද? මුහම්මද් නයීම්.

Read more