සලාම් පවසන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය  

Read more

ඉස්ලාම් දහම ව්‍යාප්තවූයේ අසිපතෙන්ද? (AV)

මුළු ලොව වාසි ජනයා අතරම සාමය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා බිහිවූ එකම දහම ඉස්ලාම් වේ. එවන් පසුබිමක ඉස්ලාම් කඩුවෙන් ව්‍යාප්තවූ දහමක් යනුවෙන් පැවසීම ඉතිහාසය නොදැන නගන පදනම් විරහිත වූ චෝදනාවකි. ඉස්ලාම් කඩුව භාවිතා කළේ අයුක්තියට විරුද්ධව පමණයි යනු ඉතිහාසය හදාරන කොයි කාටත් මැනවින් තහවුරු කර ගත හැක. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

ජගත් සාමය! (AV)

මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම විශ්ව හිමියන් විසින් පිරිනමන ලද දහමයි ඉස්ලාම්. ඒ ජීවන ක‍්‍රමය තුළින් පමණයි ජගත් සාමය උදාකරගත් හැක්කේ යන කරුණු මෙම දේශණය තුළින් විස්තර කෙරේ. මෙය ලාංකීය ජනතාවට පත් කිරීමේ සත් කර්තව්‍යයට දායකවූ සියළු සහෝදරවරුන්ට අපගේ ස්තූතිය.

Read more

දහම තුළින් සාමය (AV)

ලොව වාසි ජනතාව සැබෑ සාමය ලබාගැනීමට ඉස්ලාම් පෙන්වන මඟ පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්කොබාර් ඉෆ්තාර් කඳවුර ඉදිරිපත් කිරීමඃ සෆ්රාස් නව්ෆල් කැඳවුම් කරු අල් අහ්සා

Read more
1 2 3 4 5