රමළාන් සමය අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?

රමළාන් සමය ඉතා සෞභාග්‍යමත් කල සමයකි, එය අපෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද යන මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්ත කෙරේ. දිනය: 14-08-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි, දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 16.80 MB} වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/ramalanayatulin.flv” /]

Read more

නවක මුස්ලිමෙකුගේ දෘෂ්ඨි කෝනයෙන් උපවාස ශීලය – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

උපවාස ශීලයෙහි යහපත පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 14-08-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.53 MB} වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Fasting-256.flv” /]

Read more