හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් පනවන දඩුවම් (නිසා) වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද? මුහම්මද් කුතුබ් පරිවර්තක: සෙයියද් මුහම්මද් ප්‍රකාශනය: ජම්ඉයියතුෂ්–ෂබාබ් (සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය) පෙරවදන. ඉස්ලාම් අද ලෝකයා හමුවේ විවාදයට හා විවේචනයට ලක්වී ඇති ධර්මයකි. ඉස්ලාම් ගැන විවේචනය නොකරන පුවත්පතක් නැති තරම්ය.

Read more