“හජරුල් අස්වද්” (කළු ගල)

මෙය අපගේ මැවුම්කරු වූ අල්ලාහ් ස්වර්ගයේ සිට මෙලොවට පහළ කළ පාෂාණයක් වේ .. මක්කා නගරයේ මස්ජිදුල් හරාම් නම් ශුද්ධවූ සිද්ධස්ථානය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් යාඥා කිරීම සදහා මෙලොව ස්ථාපිත කරන ලද මුල්ම දේවස්ථානය වේ. එහි ඇති කඃබාවේ (කළු පෙට්ටිය) පිට පැත්තේ ගිණිකොන දිශාවට මුහුණලා. පොලව මට්ටමින් මීටර් 1 1/2 පමණ උසකින් මෙය පිහිටා ඇත. මෙම ගල ලෝකඩ වලින් සාදන ලද රාමුවකින් රඳවා ඇති […]

Read more