හලාල් පිළිබඳවූ ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාව! (AV)

සමස්ත ලංකා වියතුන්ගේ සංගමය හා ජාතික සම්මුතිය හා අවබෝධය සඳහාවූ සංසදය පැවැත්වූ ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාවෙන් කොටසක්. දිනය: 2013 ජනවාරි 15

Read more

හලාල් සහතිකය ඇයි? (AV)

විශේෂ මාධ්‍යය සාකච්ඡාව සංවිධානයඃ සමස්ත ලංකා ආගමික වියතුන්ගේ සංගමය

Read more

හලාල් හා හරාම් පිළිබඳව විවෘත සාකච්ඡාවක්! (AV)

ඉස්ලාමීය ආගමික විද්වතුන් අතර හලාල් හා හරාම් පිළිබඳව පවත්වනු ලැබූ විවෘත සාකච්ඡාවක්. නිෂ්පාදනය හා එළිදැක්වීමඃ සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය. දිනයඃ 2012-12-26.

Read more

අනුමත (හලාල්) හා තහනම් (හරාම්) සංකල්පය පිළිබඳ විග්‍රහයක්!

අනුමත-කැප (හලාල්) හා තහනම්-අකැප (හරාම්) සංකල්පය පිළිබඳව නොයෙක් ආකාරයේ නිවැරදි නොවූ මත ඉදිරිපත්වී ඇති බව දකින්නට ඇත. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව, මේ පිළිබඳව සිංහල බසින් ප්‍රමාණවත් අර්ථ දැක්වීම් ඉදිරිපත් නොවී තිබීම බව අපගේ අදහසයි.

Read more
1 2 3 4