වසන්තය උදාවී …. !

  භක්තිමත් හින්දු පවුලක උපත ලැබූ ඇය අවට පරිසරය නිසාම දැඩිව ආගම කෙරෙහි බැඳුණු තැනැත්තියෙකි. දෙමාපියන්ගේ ද අසල් වැසියන්ගේ ද ආශිර්වාදය යටතේ වැඩුණු ඇය යෞවන වියට එළඹෙත්ම  ඇයගෙත්, සිය මිතුරියන්ගෙත් සමකාලීන පසුබිම එය වූවද දෛවෝපගත ලෙස ඇය අන් මිතුරියන්ට වඩා අත්දැකීම් බහුලව ලබාගත්තාය ඒ ඉතා අහම්බෙන් ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳව ඇයට දැනගන්නට අවස්ථාවක් ලැබීමයි.

Read more